cover

恐龙抗狼 - 云南权妹

恐龙抗狼-云南权妹.mp3
[00:00.0]恐龙抗狼(抖音版) - 云南权妹 [00:00.19]嘿...
[00:00.0]恐龙抗狼(抖音版) - 云南权妹
[00:00.19]嘿嘿嘿来啦
[00:01.65]我没k 我没k
[00:04.9]嘿嘿我没k
[00:07.09]我买k
[00:07.77]biu了biu biu了biu
[00:09.3]恐龙抗狼抗狼抗
[00:10.74]恐龙抗狼抗狼抗
[00:12.61]恐龙抗狼抗狼抗
[00:14.45]恐龙抗狼抗狼抗
[00:16.27]恐龙抗狼抗狼抗
[00:18.01]恐龙抗狼抗狼抗
[00:19.89]恐龙抗狼抗狼抗
[00:21.73]恐龙抗狼抗狼抗
[00:23.57]恐龙抗狼抗狼抗
[00:25.31]恐龙抗狼抗狼抗
[00:27.14]恐龙抗狼抗狼抗
[00:28.96]恐龙抗狼抗狼抗
[00:30.85]恐龙抗狼抗狼抗
[00:32.56]恐龙抗狼抗狼抗
[00:34.4]恐龙抗狼抗狼抗
[00:36.32]恐龙抗狼抗狼抗
[00:38.06]我没k
[00:41.75]我没k
[00:45.33]我没k
[00:48.91]我没k
[00:52.62]我没k
[00:54.5]我没k
[00:56.24]我买k
[00:58.01]我没k
[00:59.63]我买k
[01:01.44]我没k
[01:03.18]嘿嘿我买k
[01:05.28]我买k
[01:05.98]biu了biu biu了biu
[01:07.47]爱的是非对错已太多
[01:10.74]来到眉飞色舞的场合
[01:14.35]混合他的冲动她的寂寞
[01:17.18]不计较后果
[01:20.17]恐龙抗狼抗狼抗
[01:21.82]理由一百万个有漏洞
[01:25.18]快说破说破以后最赤裸
[01:28.99]事后爱不爱我
[01:30.770004]理不理我关系着结果
[01:34.369995]我买k
[01:34.96]biu了biu biu了biu
[01:39.57]我没k
[01:42.990005]我买k
[01:46.759995]我没k
[01:49.479996]嘿嘿来啦我买k
[01:52.66]我没k
[01:54.1]嘿嘿我买k
[01:56.21]我买k
[01:58.03]我没k
[01:59.84]我买k
[02:01.35]嘿嘿我没k
[02:03.43]我买k
[02:04.13]biu了biu biu了biu
[02:05.38]我没k
[02:08.74]嘿嘿我买k
[02:12.22]我没k
[02:15.76]嘿嘿我买k
展开