大悲咒 - 佛教音乐

大悲咒-佛教音乐.mp3
[00:0.48]大悲咒 - 李圣杰 [00:24.39]南无 喝啰怛那...
[00:0.48]大悲咒 - 李圣杰
[00:24.39]南无 喝啰怛那 哆啰夜耶
[00:29.69]ná mó hé là dá nā duō là yà yē
[00:29.69]南无 阿唎耶
[00:32.47]ná mó ā lì yē
[00:32.47]婆卢羯帝 烁钵啰耶
[00:35.81]pó lú jié dì shuò bō là yē
[00:35.81]菩提萨埵婆耶
[00:37.96]pú tí sà duǒ pó yē
[00:37.96]摩诃萨埵婆耶
[00:40.57]mó hē sà duǒ pó yē
[00:40.57]摩诃迦卢尼迦耶
[00:43.27]mó hē jiā lú ní jiā yē
[00:43.27]唵
[00:43.99]ōng
[00:43.99]萨皤啰罚曳
[00:46.03]sà pó là fá yì
[00:46.03]数怛那怛写
[00:48.75]shù dá nā dá xià
[00:48.75]南无悉吉利埵 伊蒙阿唎耶
[00:53.01]ná mó xī jí lì duǒ yī méng ā lì yē
[00:53.01]婆卢吉帝 室佛啰楞驮婆
[00:57.1]pó lú jí dì shì fó là léng tuó pó
[00:57.1]南无 那啰谨墀
[00:59.82]ná mó nā là jǐn chí
[00:59.82]醯唎摩诃皤哆沙咩
[01:04.27]xī lì mó hē pó duō shā miē
[01:04.27]萨婆阿他 豆输朋
[01:08.72]sà pó ā tuō dòu shū péng
[01:08.72]阿逝孕
[01:11.05]ā shì yùn
[01:11.05]萨婆萨哆 那摩婆萨多 那摩婆伽
[01:17.85]sà pó sà duō ná mó pó sà duō ná mó pó qié
[01:17.85]摩罚特豆
[01:20.13]mó fá tè dòu
[01:20.13]怛侄他
[01:22.4]dá zhí tuō
[01:22.4]唵 阿婆卢醯
[01:25.83]ōng ā pó lú xī
[01:25.83]卢迦帝
[01:28.12]lú jiā dì
[01:28.12]迦罗帝
[01:30.28]jiā luó dì
[01:30.28]夷醯唎
[01:32.67]yí xī lì
[01:32.67]摩诃菩提萨埵
[01:35.97]mó hē pú tí sà duǒ
[01:35.97]萨婆萨婆
[01:38.27]sà pó sà pó
[01:38.27]摩啰摩啰
[01:40.53]mó là mó là
[01:40.53]摩醯摩醯 唎驮孕
[01:45.15]mó xī mó xī lì tuó yùn
[01:45.15]俱卢俱卢 羯蒙
[01:49.63]jù lú jù lú jié méng
[01:49.63]度卢度卢 罚阇耶帝
[01:54.22]dù lú dù lú fá shé yē dì
[01:54.22]摩诃罚阇耶帝
[01:58.75]mó hē fá shé yē dì
[01:58.75]陀啰陀啰
[01:61.03]tuó là tuó là
[01:61.03]地唎尼
[01:63.32]dì lì ní
[01:63.32]室佛啰耶
[01:66.73]shì fó là yē
[01:66.73]遮啰遮啰
[01:69.]zhē là zhē là
[01:69.]么么 罚摩啰
[01:72.4]mó mó fá mó là
[01:72.4]穆帝隶
[01:74.65]mù dì lì
[01:74.65]伊醯伊醯
[01:76.98]yī xī yī xī
[01:76.98]室那室那
[01:79.23]shì nā shì nā
[01:79.23]阿啰嘇 佛啰舍利
[01:83.72]ā là shēn fó là shě lì
[01:83.72]罚娑罚嘇
[01:85.93]fá suō fá shēn
[01:85.93]佛啰舍耶
[01:90.47]fó là shě yē
[01:90.47]呼卢呼卢摩啰
[01:95.13]hū lú hū lú mó là
[01:95.13]呼卢呼卢醯利
[01:99.57]hū lú hū lú xī lì
[01:99.57]娑啰娑啰
[02:01.87]suō là suō là
[02:01.87]悉唎悉唎
[02:04.2]xī lì xī lì
[02:04.2]苏嚧苏嚧
[02:06.53]sū lú sū lú
[02:06.53]菩提夜 菩提夜
[02:10.98]pú tí yè pú tí yè
[02:10.98]菩驮夜 菩驮夜
[02:15.57]pú tuó yè pú tuó yè
[02:15.57]弥帝利夜
[02:17.85]mí dì lì yè
[02:17.85]那啰谨墀
[02:20.07]nā là jǐn chí
[02:20.07]地利瑟尼那
[02:24.6]dì lì sè ní nā
[02:24.6]婆夜摩那
[02:26.88]pó yè mó nā
[02:26.88]娑婆诃
[02:29.22]sā pó hē
[02:29.22]悉陀夜
[02:31.38]xī tuó yè
[02:31.38]娑婆诃
[02:33.77]sā pó hē
[02:33.77]摩诃悉陀夜
[02:35.92]mó hē xī tuó yè
[02:35.92]娑婆诃
[02:38.3]sā pó hē
[02:38.3]悉陀喻艺
[02:40.55]xī tuó yù yì
[02:40.55]室皤啰耶
[02:42.8]shì pó là yē
[02:42.8]娑婆诃
[02:45.1]sā pó hē
[02:45.1]那啰谨墀
[02:47.28]nā là jǐn chí
[02:47.28]娑婆诃
[02:49.68]sā pó hē
[02:49.68]摩啰那啰
[02:51.92]mó là nā là
[02:51.92]娑婆诃
[02:54.22]sā pó hē
[02:54.22]悉啰僧 阿穆佉耶
[02:58.67]xī là sēng ā mù qié yē
[02:58.67]娑婆诃
[02:61.03]sā pó hē
[02:61.03]娑婆摩诃 阿悉陀夜
[02:65.48]sā pó mó hē ā xī tuó yè
[02:65.48]娑婆诃
[02:67.87]sā pó hē
[02:67.87]者吉啰 阿悉陀夜
[02:72.35]zhě jí là ā xī tuó yè
[02:72.35]娑婆诃
[02:74.67]sā pó hē
[02:74.67]波陀摩 羯悉陀夜
[02:79.12]bō tuó mó jié xī tuó yè
[02:79.12]娑婆诃
[02:81.5]sā pó hē
[02:81.5]那啰谨墀 皤伽啰耶
[02:85.95]nā là jǐn chí pó qié là yē
[02:85.95]娑婆诃
[02:88.35]sā pó hē
[02:88.35]摩婆利 胜羯啰夜
[02:92.87]mó pó lì shèng jié là yè
[02:92.87]娑婆诃
[02:95.1]sā pó hē
[02:95.1]南无喝啰怛那 哆啰夜耶
[03:01.85]ná mó hé là dá nā duō là yè yē
[03:01.85]南无阿利耶
[03:06.57]ná mó ā lì yē
[03:06.57]婆嚧吉帝
[03:08.78]pó lú jí dì
[03:08.78]烁皤啰夜
[03:10.98]shuò pó là yè
[03:10.98]娑婆诃
[03:13.22]sā pó hē
[03:13.22]唵 悉殿都
[03:17.88]ōng xī diàn dū
[03:17.88]漫多啰
[03:20.12]màn duō là
[03:20.12]跋陀耶
[03:22.4]bá tuó yě
[03:22.4]娑婆诃
[03:3.]sā pó hē
展开