cover

YOUNG-回答(Xizzy Bootleg) - Xizzy

YOUNG-回答(Xizzy Bootleg)-Xizzy.mp3
[00:00.000] 作词 : Xizzy [00:00.000] 作曲 : Xizzy...
[00:00.000] 作词 : Xizzy
[00:00.000] 作曲 : Xizzy
[00:00.000] 编曲 : Xizzy
[00:00.00] 我等你说话
[00:46.04]为什么你不开口
[00:47.64]只有泪水在落下
[00:48.92]我的心已经被你摘走
[00:51.05]baby do you love me  yes
[00:52.64]baby do you want me yes
[00:54.28]我只想看到你说 yes
[00:56.14]我只想听你说  yes
[00:57.79]do you love me  yes
[00:59.02]do you want me  yes
[01:00.40]我是否相信  yes
[01:01.53]每天很想你  yes
[01:02.81]唯一的回答是  yes
[01:06.72]唯一的回答是  yes
[01:07.86]唯一的 回答 是  yes
[01:11.36]do you love me  yes
[01:12.53]do you want me  yes
[01:13.78]我是否相信 yes
[01:14.99]每天很想你  yes
[01:16.33]唯一的回答是  yes
[01:20.24]唯一的回答是  yes
[01:34.16]唯一的 回答 是  yes
[01:51.95]月光 照射在我和你的脸庞
[01:55.33]我们从最美的地方出发然后就开始远航
[01:58.70]如果你不见了大地会颤动就连天空也会反常
[02:02.00]你是我的软糖 只要 累了那我们就返航
[02:05.42]你是我的 princess
[02:06.71]外面在下雪但是我很热
[02:08.78]我和你 吻别
[02:10.03]最后没有分开吻了一整夜
[02:12.12]绝对不会妥协
[02:13.43]我的心必须永远保持火热
[02:15.13]靠在我的身边我就很果决
[02:16.81]闪烁的钻石没人可以抹黑
[02:18.88]我等你说话
[02:20.69]为什么你不开口
[02:22.26]只有泪水在落下
[02:23.56]我的心已经被你摘走
[02:25.67]baby do you love me yes
[02:27.27]baby do you want me yes
[02:29.04]我只想看到你说 yes
[02:30.74]我只想听你说  yes
[02:37.22]do  you  love  me  yes
[02:46.32]do  you  want me  yes
[02:59.26]我 是否相信  yes
[03:00.78]每天很想你  yes
[03:01.81]唯一的回答是 yes
[03:03.76]唯一的回答是  yes
[03:04.79]唯一的回答是  yes
[03:05.69]do you love me yes
[03:06.31]do you want me  yes
[03:07.60]我是否相信  yes
[03:08.55]每天很想你  yes
[03:09.70]唯一的回答是  yes
[03:12.57]唯一的回答是  yes
[03:21.13]唯一的 回答 是  yes
展开