cover

黄昏(翻自 池秋凉)(翻自 池秋凉) - 养不活快乐

黄昏(翻自 池秋凉)(翻自 池秋凉)-养不活快乐.mp3
[00:00.000] 作词 : 池秋凉 [00:01.000] 作曲 : 池秋...
[00:00.000] 作词 : 池秋凉
[00:01.000] 作曲 : 池秋凉
[00:02.635]依然记得从你口中
[00:05.640]说出再见坚决如铁
[00:09.190]昏暗中有种烈日灼身的错觉
[00:14.201]黄昏的地平线
[00:17.208]划出一句离别
[00:20.212]爱情进入永夜
[00:26.220]依然记得从你眼中
[00:28.822]滑落的泪伤心欲绝
[00:32.325]混乱中有种热泪烧伤的错觉
[00:37.335]黄昏的地平线
[00:40.090]割断幸福喜悦
[00:42.846]相爱已经幻灭
展开