cover

夜曲(mp3.2) - 周杰伦

夜曲(mp3.2)-周杰伦.mp3
[00:00.61]夜曲 - 周杰伦 (Jay Chou) [00:00.98]为你...
[00:00.61]夜曲 - 周杰伦 (Jay Chou)
[00:00.98]为你弹奏肖邦的夜曲
[00:03.51]纪念我死去的爱情
[00:06.28]而我为你隐姓埋名
[00:09.07]在月光下弹琴
[00:11.72]对你心跳的感应
[00:14.54]还是如此温热亲近
[00:17.31]怀念你那鲜红的唇印
展开