cover

驼铃 - 刀郎

驼铃-刀郎.mp3
[00:00.000] 作词 : 王立平 [00:01.000] 作曲 : 王立...
[00:00.000] 作词 : 王立平
[00:01.000] 作曲 : 王立平
[00:09.08]
[00:26.62]送战友踏征程
[00:38.37]默默无语两眼泪
[00:43.76]耳边响起驼铃声
[00:54.40]路漫漫雾蒙蒙
[01:05.09]革命生涯常分手
[01:10.34]一样分别两样情
[01:21.03]战友啊战友
[01:25.69]亲爱的弟兄
[01:31.67]当心夜半北风寒
[01:42.36]一路多保重
[01:53.38]来来来来来来
[02:03.33]来来来来来来来
[02:14.43]
[02:38.24]
[02:39.26]
[02:40.36]
[02:41.01]送战友踏征程
[02:51.66]任重道远多艰辛
[02:56.98]洒下一路驼铃声
[03:07.65]山迭嶂水纵横
[03:18.37]顶风逆水雄心在
[03:23.78]不负人民养育情
[03:34.33]战友啊战友
[03:39.03]亲爱的弟兄
[03:44.05]待到春风传佳讯
[03:55.70]我们再相逢
[04:03.24]
[04:06.33]战友啊战友
[04:11.09]亲爱的弟兄
[04:16.08]待到春风传佳讯
[04:27.67]我们再相逢
[04:38.24]
[04:39.26]
[04:40.36]
[04:41.45]
[04:42.78]
[04:43.87]
[04:44.98]
[04:45.30]
[04:46.10]
[04:47.74]
展开