cover

Phut Hon - 情白&诡谲

Phut Hon-情白&诡谲.mp3
[00:00.0]Phut Hon (Remix) - 情白/诡谲 [00:01.47]原...
[00:00.0]Phut Hon (Remix) - 情白/诡谲
[00:01.47]原曲:Hai Phút Hn - Phao/CM1X
[00:03.3]Lyrics by:Pháo
[00:03.85]Composed by:Pháo
[00:04.41]Tay em ang run run nhng anh thì c rót i
[00:08.2]我的手有些颤抖 但我还是给自己添上了酒
[00:08.2]Anh mà khng n em là khi mà anh khng ht ly
[00:11.46]如果我喝光了杯中的酒 我就不会再继续对你保持尊重
[00:11.46]Ung thêm và ly vì i chng my khi vui
[00:15.18]再喝几杯酒 因为我生活中有太多烦忧
[00:15.18]Nc thêm vài chai vì anh em chng my khi gp li
[00:19.32]再喝几瓶酒 因为你很少再会有这样畅饮的时刻
[00:19.32]Ni y ang xoay xoay th gian ang xoay vòng
[00:22.99]这个地方在旋转 世界天旋地转
[00:22.99]Anh ang ni u bit anh có thay lòng
[00:26.56]你在哪里 你是否知道自己已经变心
[00:26.56]ng nói chi mà mình ung i
[00:34.04]什么也别说 一起来喝酒
[00:34.04]12342341 hình nh anh nói anh say ri
[00:41.5]12342341 似乎我喝醉了酒
[00:41.5]1234231 hình nh anh nói anh yêu em ri
[01:18.88]1234231 似乎我把那句我爱你说出了口
[01:18.88]ng nói chi mà mình ung i
[01:26.51]什么也别说 一起来喝酒
[01:26.51]ng nói chi mà mình ung i
[01:38.05]什么也别说 一起来喝酒
[01:38.05]Tay em ang run run nhng anh thì c rót i
[01:42.04]我的手有些颤抖 但我还是给自己添上了酒
[01:42.04]Anh mà khng n em là khi mà anh khng ht ly
[01:45.19]如果我喝光了杯中的酒 我就不会再继续对你保持尊重
[01:45.19]Ung thêm và ly vì i chng my khi vui
[01:49.0]再喝几杯酒 因为我生活中有太多烦忧
[01:49.0]Nc thêm vài chai vì anh em chng my khi gp li
[01:53.009995]再喝几瓶酒 因为你很少再会有这样畅饮的时刻
[01:53.009995]Ni y ang xoay xoay th gian ang xoay vòng
[01:56.770004]这个地方在旋转 世界天旋地转
[01:56.770004]Anh ang ni u bit anh có thay lòng
[02:00.21]你在哪里 你是否知道自己已经变心
[02:00.21]ng nói chi mà mình ung i
[02:07.89]什么也别说 一起来喝酒
[02:07.89]12342341 hình nh anh nói anh say ri
[02:15.47]12342341 似乎我喝醉了酒
[02:15.47]1234231 hình nh anh nói anh yêu em ri
[02:26.70999]1234231 似乎我把那句我爱你说出了口
[02:26.70999]123423
展开