cover

for ya (抖音男生版)(翻自 蒋小呢) - 王瑞捷

for ya (抖音男生版)(翻自 蒋小呢)-王瑞捷.mp3
[00:00.000] 作词 : 小卫 [00:01.000] 作曲 : 小卫 [0...
[00:00.000] 作词 : 小卫
[00:01.000] 作曲 : 小卫
[00:02.190]喜欢你是我的秘密
[00:04.440]深度就像在海底十万米
[00:07.191]我欣赏日出和日落的静谧
[00:09.690]爱着天空也深爱着你
[00:11.396]所有美好全部come for ya
[00:14.146]我的爱也全部come for ya
展开