cover

昨夜梦魂中 - 张学友

昨夜梦魂中-张学友.mp3
[00:00.0]昨夜梦魂中 (国语) - 张学友 (Jacky Cheung)...
[00:00.0]昨夜梦魂中 (国语) - 张学友 (Jacky Cheung)
[00:08.4]词:陈少琪
[00:16.81]曲:J.HAYWARD
[00:25.22]午夜的钟声
[00:30.27]激荡飘零的心
[00:35.77]惊醒我的梦
[00:40.86]悄悄带走你的面容
[00:46.35]是我的行踪
[00:51.07]穿梭追逐人群
[00:56.58]再回首前尘
[01:01.65]留不住往事已成空
[01:05.59]Cause I love You
[01:10.16]Yes I love You
[01:14.39]Woo I love You
[01:28.68]破碎的身影
[01:33.69]是你冷冷的心
[01:39.32]炽热的眼神
[01:44.31]刹那间泪湿已朦胧
[01:48.03]Why I love You
[01:53.08]Why I love You
[01:56.78]Woo I love You
[02:58.69]孤单的身影
[03:03.58]天天孤单的等
[03:09.26]无尽的深情
[03:14.24]层层消失在风雨中
[03:17.82]And I love You
[03:22.6]Yes I love You
[03:26.65]Woo I love You
[03:34.4]I love You
[03:39.65]I love You
展开