cover

十九岁 - 黄子韬

十九岁-黄子韬.mp3
[00:01.29]作词 : 王韵韵/黄子韬 [00:02.29]作曲 : Da...
[00:01.29]作词 : 王韵韵/黄子韬
[00:02.29]作曲 : Daryl K/Calvin C/Ceyli Jo
[00:03.25]
[00:18.87]已经多久不再联络
[00:21.68]
[00:22.43]一个人生活
[00:24.21]
[00:25.77]每次灯光熄灭之后
[00:28.63]
[00:29.30]夜不属于我
[00:31.16]
[00:32.77]反复想着那个不该属于我的人
[00:38.22]
[00:39.82]假装出的坚强
[00:41.37]心其实已在刀刃
[00:44.32]
[00:46.42]为什么就连分开也没来得及告别呢
[00:53.01]请你回头
[00:55.44]
[00:56.10]请你看着我
[00:58.71]
[01:00.30]年轻那时
[01:01.54]
[01:03.63]最难忘的十九岁的夏天
[01:09.33]
[01:10.20]感觉的不变
[01:12.86]
[01:14.64]十年后再相爱还是如此
[01:19.91]
[01:36.58]后来我把自己停下
[01:39.59]
[01:40.21]看海和日落
[01:42.08]
[01:43.66]发现这个世界真如你说的美丽
[01:49.15]
[01:50.69]曾经出走的我和你
[01:53.53]
[01:54.22]有过的度假
[01:56.73]
[01:57.68]现在还能不能
[01:59.27]让我再次拥抱你
[02:02.42]
[02:04.39]感谢当时的你
[02:06.02]
[02:06.61]给我不同生命的定义
[02:11.18]请你回头
[02:13.13]
[02:14.19]请你看着我
[02:16.66]
[02:18.13]年轻那时
[02:19.62]
[02:21.62]最难忘的十九岁的夏天
[02:27.42]
[02:28.37]是那些遗憾
[02:30.99]
[02:32.68]会变成胸口上一道道美丽图案
[02:37.94]
[03:08.53]请你回头
[03:10.13]
[03:11.53]请你看着我
[03:13.42]
[03:15.41]让人记得
[03:16.75]
[03:18.71]最难忘的十九岁的夏天
[03:24.32]
[03:25.19]是那些遗憾
[03:28.12]
[03:29.55]会变成胸口上一道道美丽图案
展开