cover

卖汤圆 (Live) - 陈浩民,蒋丽莎,陈雅薷,鞠婧祎,周洁琼,尤长靖,钱正昊

卖汤圆 (Live)-陈浩民,蒋丽莎,陈雅薷,鞠婧祎,周洁琼,尤长靖,钱正昊.mp3
[00:03.020]卖汤圆卖汤圆 [00:05.290]小二哥的汤圆是...
[00:03.020]卖汤圆卖汤圆
[00:05.290]小二哥的汤圆是圆又圆
[00:07.760]一碗汤圆满又满
[00:10.190]三毛钱呀买一碗
[00:12.540]汤圆汤圆卖汤圆
[00:15.120]汤圆一样可以当茶饭
[00:17.380]唉嗨哟
[00:19.860]汤圆汤圆卖汤圆
[00:22.180]汤圆一样可以当茶饭
[00:27.460]
展开