cover

弱水三千(翻自 石头) - 姗姗不来迟

弱水三千(翻自 石头)-姗姗不来迟.mp3
[00:00.000] 作词 : 陆新桥 [00:00.356] 作曲 : 徐一...
[00:00.000] 作词 : 陆新桥
[00:00.356] 作曲 : 徐一鸣
[00:00.712]一双鸳鸯
[00:02.721]戏在雨中那水面
[00:06.220]就像思念苦里透着甜
[00:11.965]我不问弱水三千几人能为我怨
[00:17.412]轮回百转
[00:18.653]只求陪你续前缘
展开