cover

谁与归(翻自 艾辰) - 呈汐

谁与归(翻自 艾辰)-呈汐.mp3
[00:00.000] 作词 : 凉夕 [00:00.727] 作曲 : 林栖客l...
[00:00.000] 作词 : 凉夕
[00:00.727] 作曲 : 林栖客lix
[00:01.454]谁与归 - 呈汐
[00:02.703]乾坤一色雪霏霏
[00:04.948]淅淅满窗扉
[00:06.197]霏霏白雪压枝垂
[00:09.198]傲骨不倾颓
[00:10.949]立身朝阳之背
[00:12.701]支伞相偎
[00:13.698]殊途无讳
[00:15.198]与子同归
[00:15.954]情若磐石何以畏
[00:18.954]何以畏
[00:20.203]垂枝又发新红蓓
[00:22.952]如舞迎风坠
[00:24.452]蓓红沁雪一寸绯
[00:28.208]阶前几枚
[00:29.195]此夜烛影成对
[00:31.450]人影成对
[00:31.954]合卺一杯
[00:33.456]与子同归
[00:34.450]许风雨偕行 死生亦相随
展开