cover

谁与归(翻自 艾辰) - 凤来仪Fly

谁与归(翻自 艾辰)-凤来仪Fly.mp3
[00:00.000] 作词 : 凉夕 [00:00.051] 作曲 : 林栖客l...
[00:00.000] 作词 : 凉夕
[00:00.051] 作曲 : 林栖客lix
[00:00.103]许风雨偕行 生死亦相随
[00:04.351]什么?春兰!!!
[00:05.848]乾坤一色雪霏霏
[00:09.600]霏霏白雪压枝垂
[00:13.594]立身朝阳之背
[00:15.603]殊途无讳
[00:17.601]情若磐石何以畏
[00:21.095]垂枝又发新红蓓
[00:24.854]蓓红沁雪一寸绯
[00:28.848]此夜烛影成对
[00:31.103]合卺一杯
[00:32.854]许风雨偕行 生死亦相随
展开