cover

孤勇者 - 安达组合

孤勇者-安达组合.mp3
[00:01.56]孤勇者 (Live) - 安达组合 [00:03.13] [...
[00:01.56]孤勇者 (Live) - 安达组合
[00:03.13]
[00:03.13]词:唐恬
[00:03.76]
[00:03.76]曲:钱雷
[00:04.37]
[00:04.37]编曲:安达组合/伊拉图/色·恩克巴雅尔
[00:07.31]
[00:07.31]原唱:陈奕迅
[00:08.3]
[00:08.3]出品监制:霍锦/卢泓宇
[00:10.25]
[00:10.25]联合出品方:拳头游戏/腾讯游戏/腾讯视频
[00:13.81]
[00:13.81]OP/SP:索尼音乐版权代理(北京)有限公司
[00:17.12]
[00:17.12]蒙古语翻译:苏门花
[00:18.97]
[00:18.97]长调:其其格玛/毕力格巴特尔
[00:21.65]
[00:21.65]马头琴:博·那日苏/乌日根/赛汗尼亚
[00:24.65]
[00:24.65]呼麦:博·那日苏/乌尼/青格乐/乌日根
[00:27.57]
[00:27.57]吉他:阿·乌日根
[00:28.78]
[00:28.78]陶布秀尔/Rap:乌尼
[00:30.07]
[00:30.07]低音马头琴/Rap:青格乐图
[00:32.23]
[00:32.23]冒顿潮尔:青格乐
[00:33.65]
[00:33.65]鼓手:宝音(特邀)
[00:34.89]
[00:34.89]Program:郭好为
[00:35.73]
[00:35.73]声音制作人:金少刚
[00:37.53]
[00:37.53]音乐混音顾问:李军
[00:39.3]
[00:39.3]音乐混音:佟尚泽@维伴音乐
[00:42.04]
[00:42.04]舞台总监:李柯
[00:43.52]
[00:43.52]灯光总监:田为钧/卢晓伟
[01:06.11]
[01:06.11]ᠰᠤᠨᠤᠰ ᠬᠠᠲᠠᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ
[01:13.19]都 是勇敢的
[01:13.19]ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠠᠯᠤᠰ ᠊ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠵᠢᠨ
[01:21.93]你额头的伤口 你的 不同
[01:21.93]ᠬᠤᠯᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠠᠭᠤᠨ
[01:28.66]你犯的错
[01:28.66]ᠰᠤᠨᠤᠰ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠋ ᠰᠤᠨᠤᠰ
[01:31.24]都 不必隐藏
[01:31.24]ᠴᠢᠨᠦ ᠭᠠᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠢᠯᠡ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠊ᠢ
[01:33.130005]你破旧的玩偶 你的 面具
[01:33.130005]᠊ᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠊ᠢ ᠪᠤᠤ ᠨᠢᠭᠤ
[01:37.009995]你的自我
[01:37.009995]ᠶᠠᠭ ᠤᠲᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠠᠰ ᠪᠢᠲᠡᠨ ᠊ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠭᠤᠭᠠᠴᠢ
[01:44.770004]他们说 要带着光 驯服每一头怪兽
[01:44.770004]ᠶᠠᠬ ᠤᠲᠤ ᠪᠢᠲᠡᠨ ᠪ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠤᠡᠬᠢᠯ ᠊ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ
[01:52.34]他们说 要缝好你的伤 没有人爱小丑
[01:52.34]ᠲᠤᠶ᠋ᠢᠯ ᠊ᠤᠨ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠡ ᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠶᠠᠭᠠᠳ
[01:55.55]为何孤独 不可 光荣
[01:55.55]ᠭᠠᠶ᠋ᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠲᠡᠭᠦᠯᠲᠡᠷ ᠲᠩᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ
[02:00.16]人只有不完美 值得歌颂
[02:00.16]ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ  ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠭᠡᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠊ᠤᠳ ᠊ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ
[02:08.46]谁说污泥满身的不算英雄
[02:08.46]ᠲᠡᠯᠭᠡᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠴᠡᠯᠡᠭᠡᠷ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ
[02:10.1]你的斑驳 与众不同
[02:10.1]ᠲᠡᠨᠢᠭᠡᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠊ᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ
[02:12.13]你的沉默 震耳欲聋
[02:12.13]ᠤᠯᠠᠮ ᠦᠭᠡᠲᠡ ᠪᠡᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠪᠡᠨ
[02:13.99]你才是真正的英雄
[02:13.99]ᠣᠷᠲᠤ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠪ ᠤᠤᠬᠠᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠪᠡᠨ
[02:15.94]歌颂您的英雄气概
[02:15.94]ᠲᠡᠯᠭᠡᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠴᠡᠯᠡᠭᠡᠷ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ
[02:17.85]你的斑驳 与众不同
[02:17.85]ᠲᠡᠨᠢᠭᠡᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠊ᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ
[02:19.76]你的沉默 震耳欲聋
[02:19.76]ᠤᠯᠠᠮ ᠦᠭᠡᠲᠡ ᠪᠡᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠪᠡᠨ
[02:21.7]你才是真正的英雄
[02:21.7]ᠤᠷᠲᠤ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠊ᠤ ᠤᠤᠬᠠᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠪᠡᠨ
[02:23.70999]歌颂您的英雄气概
[02:23.70999]ᠵᠤᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠊ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠯᠠᠯ ᠪᠦᠷᠢᠨ
[02:25.62]爱你不跪的模样
[02:25.62]ᠬᠠᠭᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠡ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤᠷᠬᠢᠨ
[02:27.82]爱你来自于蛮荒
[02:27.82]ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠪᠦᠬᠦᠨ
[02:29.7]一生不借谁的光
[02:29.7]ᠬᠠᠩᠭᠠᠯ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠊ᠦᠨ ᠲᠠᠪᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠬᠠᠨ
[02:31.61]你将造你的城邦
[02:31.61]ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠪᠦᠬᠦᠨ
[02:33.56]一生不借谁的光
[02:33.56]ᠬᠠᠩᠭᠠᠯ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠊ᠦᠨ ᠲᠠᠪᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠬᠠᠨ ᠬᠦ᠋
[02:39.04001]你将造你的城邦
[02:39.04001]ᠠᠮᠢᠲᠤ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠨ ᠊ᠢ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ
[02:40.78]爱你孤身走暗巷
[02:40.78]ᠠᠶ᠋ᠢᠰᠤᠢ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠊ᠢ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ
[02:42.61]爱你不跪的模样
[02:42.61]ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠢ ᠪᠠᠲᠤ ᠰᠠᠬᠢᠨ ᠭᠠᠯ ᠪᠠᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠨ᠎ᠡ
[02:46.57]爱你对峙过绝望 不肯哭一场
[02:46.57]ᠠᠰᠢᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤ
[02:48.36]爱你破烂的衣裳
[02:48.36]ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠪᠢᠲᠡᠨ ᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤ
[02:50.24]却敢堵命运的枪
[02:50.24]ᠠᠶ᠋ᠢᠵᠠᠮ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠨᠡᠶ᠋ᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠬᠠᠮᠲᠤ
[02:52.23]爱你和我那么像
[02:52.23]ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠊ᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤ
[02:54.35]缺口都一样
[02:54.35]ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠭᠤ  ᠲᠠᠢ
[02:56.35]去吗 配吗
[02:56.35]ᠬᠤᠯᠠ ᠲᠡᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ
[02:58.03]这褴褛的披风
[02:58.03]ᠰᠤᠤ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠲᠢ ᠲᠠᠢ
[03:00.17]战吗 战啊
[03:00.17]ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠊ᠤ ᠵᠤᠲᠠᠭ ᠲᠠᠢ
[03:01.89]以最卑微的梦
[03:01.89]ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠠᠷ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠨᠦ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠲᠠᠰᠤ ᠮᠦᠩᠬᠡ
[03:09.77]致那黑夜中的呜咽与怒吼
[03:09.77]ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠮᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠢᠲᠡᠨ ᠪ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠲᠠᠰᠤ ᠮᠦᠩᠬᠡ
[03:20.15]谁说站在光里的才算英雄
[03:20.15]ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠊ᠤᠨ ᠤᠷᠢᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤᠯᠠᠷ
[03:27.85]春暖花开的时候
[03:27.85]ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠮᠢᠨᠢ
[03:35.56]山林深处留脚印
[03:35.56]ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠊ᠤᠨ ᠰᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠤᠨᠠᠬᠤᠯᠠᠷ
[03:43.14]秋叶飘下来的时候
[03:43.14]ᠨᠤᠶ᠋ᠢᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠬᠤᠯᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠷᠬᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ
[04:11.11]森林就是祖先的魂
[04:11.11]爱你孤身走暗巷
[04:12.99]
[04:12.99]爱你不跪的模样
[04:14.93]
[04:14.93]爱你对峙过绝望
[04:16.8]
[04:16.8]不肯哭一场
[04:18.67]
[04:18.67]爱你破烂的衣裳
[04:20.56]
[04:20.56]却敢堵命运的枪
[04:22.44]
[04:22.44]爱你和我那么像
[04:24.3]
[04:24.3]缺口都一样
[04:26.23]
[04:26.23]去吗 配吗
[04:28.31]
[04:28.31]这褴褛的披风
[04:30.05]
[04:30.05]战吗 战啊
[04:32.06]
[04:32.06]以最卑微的梦
[04:33.81]
[04:33.81]致那黑夜中的呜咽与怒吼
[04:41.28]
[04:41.28]谁说站在光里的才算英雄
[04:48.91]
[04:48.91]谁说站在光里的才算英雄
[04:53.91]
展开